Cliëntenraad Deurne

werk en inkomen


Participatiewet

Eén regeling: Met ingang van 1 januari 2015 valt iedereen die zich bij de gemeente meldt en kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, onder één regeling. Nu is dat nog verspreid over drie regelingen: de Wwb (de Wet werk en bijstand), de Wsw (de Wet sociale werkvoorziening) en mensen met arbeidsvermogen in de Wajong.

Wajong: De huidige Wajongers krijgen een beoordeling van hun arbeidsvermogen. Zij blijven in de Wajong en gaan niet over naar de gemeenten en krijgen ook niet te maken met de bijstand. De herbeoordeling is wel van invloed op de hoogte van de Wajonguitkering. Mensen die nu al in een beschutte omgeving werken via de Wsw houden hun bestaande rechten en plichten.

Verdeling bijstandsbudgetten: Bijstandsbudgetten die gemeenten vanaf 2015 krijgen worden op een nieuwe manier verdeeld. Bij de verdeling van de bijstandsbudgetten wordt gebruik gemaakt van het nieuw gekozen 'multiniveau-model'. Dit model houdt rekening met alle objectieve kenmerken van de huishoudens in een gemeente, zoals gezinssamenstelling, leeftijd, opleiding en het wel of niet hebben van gezinsleden met een arbeidsbeperking. Op basis van deze gegevens wordt uiteindelijk het budget van in totaal 5,5 miljard euro onder gemeenten verdeeld. Om de effecten die met de overgang naar een nieuw model gepaard gaan te beperken, is er een overgangsregeling. Daarin wordt rekening wordt gehouden met de historische uitgaven van gemeenten. Na twee jaar wordt de overgangsregeling geëvalueerd. Voor gemeenten waar omvangrijke tekorten ontstaan, blijft er een vangnetregeling bestaan.

Wet maatregelen Wet Werk en Bijstand

Kostendelersnorm: In de bijstand wordt de 'kostendelersnorm' ingevoerd, waarbij de bijstandsuitkering lager wordt naarmate meer personen hoofdverblijf hebben in dezelfde woning. Er wordt hierbij gekeken naar het aantal personen dat in dezelfde woning woont. Het inkomen van een meerderjarig kind of medebewoner wordt niet verrekend met de bijstandsuitkering van andere leden van het huishouden, mits de betrokkene geen gezamenlijke huishouding voert. De kostendelersnorm gaat voor nieuwe bijstandsgerechtigden in per 1 januari 2015 en voor bestaande bijstandsgerechtigden per 1 juli 2015.

Verandering bijzondere bijstand en individuele inkomenstoeslag: Per 1 januari 2015 wordt bij toekenning van bijzondere bijstand individueel maatwerk leidend, waarbij bijzondere bijstand alleen wordt toegekend voor noodzakelijke en daadwerkelijk gemaakte kosten (individuele bijzondere bijstand). Uitzondering hierop vormt de categoriale bijzondere bijstand in de vorm van collectieve aanvullende zorgverzekering (CAV). Ook wordt de langdurigheidstoeslag vervangen door een individuele inkomenstoeslag.

Verlaging uitkering bij ernstige misdragingen van bijstandsgerechtigden: In alle sociale zekerheidsregelingen wordt de verplichting opgenomen om zich te onthouden van zeer ernstige misdragingen tegen ambtenaren die sociale zekerheidsregelingen uitvoeren. De uitvoering heeft de bevoegd- en verantwoordelijkheid om de uitkering van persoon te verlagen als deze ernstige misdragingen pleegt.

Tegenprestatie naar vermogen: Een bijstandsgerechtigde krijgt van de gemeente opdracht tot het leveren van een significante tegenprestatie naar vermogen. Dit wordt door de gemeente aan bijstandsgerechtigden opgedragen bij verordening. Zo kunnen gemeenten individueel maatwerk leveren. In de verordening kan staan dat vrijwilligerswerk een tegenprestatie kan zijn en dat de belanghebbende geen tegenprestatie wordt opgedragen, zolang hij mantelzorg verricht. De tegenprestatie mag het re-integratiebeleid niet doorkruisen. Verder is ook geregeld dat het college geen tegenprestatie oplegt aan alleenstaande ouders die de volledige zorg hebben voor kinderen tot vijf jaar.

Harmonisering van diverse arbeidsverplichtingen en maatregelenbeleid: Een aantal verplichtingen en de bijhorende maatregel in de bijstand worden geharmoniseerd. Als een bijstandsgerechtigde één van deze verplichtingen niet naleeft, dan leidt dat tot een verlaging van de uitkering van 100% gedurende minimaal één maand en maximaal drie maanden. De verplichtingen voor de bijstandsgerechtigden zijn bijvoorbeeld het bereid zijn om te verhuizen naar een ander gemeente als er geen andere mogelijkheid is om een baan te krijgen of bereid zijn om maximaal drie uur per dag te reizen. Ook mag kleding, gebrek aan persoonlijke verzorging of gedrag van een bijstandsontvanger het verkrijgen, aanvaarden of behouden van algemeen geaccepteerde arbeid niet belemmeren.